ข่าวสารสมาคม

นายมนัส ได้รับรางวัล “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน”

โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2559

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และกรรมการสมาคม ในโอกาสได้รับมอบรางวัล“ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน”  โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล ข้าราชการต้นแบบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูข้าราชการ ที่ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่  และเคร่งครัดในคุณธรรมความดี ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

ให้เป็นข้าราชการต้นแบบ ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)