ข่าวสารสมาคม

เชิญรับชมวีดีโอการเสวนาวิชาการเรื่อง นักกฎหมายไทย 4.0

โพสวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ขอเชิญชวนนักกฎหมายยุคเมืองไทย 4.0 

เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง 

"นักกฎหมายไทย 4.0" 

นำเสวนาโดย : 

- ดร.สมหมาย จันทร์เรือง คณบดี คณะนิติศาสตร์ ม.สยาม

- ท่านธนารักษ์ เนาวรัตน์ ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา 

- นายสัตยะพล สัจจเดชะ นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญา 

ดำเนินการเสวนาโดย ร.ศ. ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี  อุปนายกสมาคมฯ

https://www.youtube.com/watch?v=TBBCNiTNL4w