ข่าวสารสมาคม

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ บทเรียนกรณีศึกษาคดีโฮปเวลล์

โพสวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กำหนดกิจกรรมงานสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 – 21.00 น.

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ “บทเรียนกรณีศึกษาคดีโฮปเวลล์” ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (L.T.1)

            เวลา 14.30 – 15.00 น.  ลงทะเบียน

            เวลา 15.00 – 15.10 น.  ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

            เวลา 15.10 – 15.30 น.  นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี นายกสมาคมนิติศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนา

            เวลา 15.30 – 16.30 น.  สัมมนาประเด็นสาธารณะ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทรโอภากร วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ผู้ดำเนินรายการ

            เวลา 16.30 – 17.00 น.  สอบถาม – แลกเปลี่ยนความเห็น

กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            เวลา 17.00 – 17.45 น.  สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

          เวลา  17.45 – 18.00 น.  นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี นายกสมาคมนิติศาสตร์ สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ Join our passion และร่วมรับประทานอาหาร ณ บริเวณโถงหน้าหอประชุมใหญ่

            เวลา 18.00 น.       อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ และมอบของที่ระลึก

            เวลา 21.00 น.       เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

__________________________________________