เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดมาจากชาวคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งยังรำลึกถึงมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ และเพื่อนฝูงที่เคยเล่าเรียนกันมาจึงได้มีการพบปะสังสรรค์กันอยู่เสมอ แรกเริ่มก็ใช้วิธีไปพบปะกันตามบ้านเพื่อนฝูง พฤติการณ์เช่นนี้ปฏิบัติอยู่ประมาณ ๓ ปี ประกอบกับมีสมาชิกมากขึ้น จึงเกิดความคิดที่จะขยายงานให้กว้างขวาง และต้องการให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์มากกว่าการพบปะสังสรรค์และ รับประทานอาหารร่วมกันแต่เพียงอย่างเดียวมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรือส่วนรวมแต่ประการใด โดยเฉพาะการแสดงกตเวทิคุณต่อคณะนิติศาสตร์อันเป็นสถานศึกษาที่ประสิทธิประศาสน์วิชาความรู้เพื่อไว้ประกอบอาชีพ ดังนั้น จึงได้ร่วมกันจัดเป็นงาน “วันนิติศาสตร์” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันรพี โดยมีนายคมกฤช วัฒนเสถียร เป็นประธาน จัดงาน

การจัดงาน “วันนิติศาสตร์” นี้ได้ดำเนินการเป็นประจำต่อมาทุกปี และยังได้นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกส่วนหนึ่งก็นำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสมทบทุนในสาขานิติศาสตร์ตามพระราชอัธยาศัย ต่อมาเมื่อได้จัดงานมาหลายปี ก็เกิดมีความคิดที่จะรวมตัวกันให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยจดทะเบียนเป็นสมาคม ดังนั้น ในการจัดงานครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๗ จึงได้กันเงินรายได้ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการริเริ่มจัดตั้งเป็นสมาคมนิติศาสตร์ ในการนี้ พ.ต.อ.สง่า ดวงอัมพร คุณสุพจน์ ไพบูลย์ และ ร.ต.อ.เทพจักก์ เปรุนาวิน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก่อตั้งสมาคม และคุณปุณณะ สุทธิประภา เป็นผู้ยกร่างระเบียบข้อบังคับของสมาคม

คณะผู้ก่อตั้งสมาคมได้ดำเนินการจดทะเบียนสมาคมเสร็จเรียบร้อยโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เรียกและเขียนชื่อย่อในภาษาไทยว่า  “ส.น.ธ.”เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปธรรมจักร มีตราชูอยู่ตรงกลาง จารึกอักษรว่า “สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

สำนักงานของสมาคมได้รับกรุณาจากศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ในขณะนั้นให้ใช้ที่ทำงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ตั้งสำนักงานของสมาคม โดยคณะผู้ก่อตั้งสมาคมได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ครั้งแรกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ และ คณะกรรมการสมาคมชุดแรกได้ทำพิธีเปิดป้ายสมาคม ณ ที่ทำการตึกนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๙

เหตุที่มีการตั้งชื่อสมาคมฯเป็นสมาคมนิติศาสตร์แทนที่จะเรียกว่าสมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ ก็ด้วยความคิดที่ว่า สมาคมนี้ นอกจากจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่าแล้ว ยังต้องการให้เป็นสมาคมทางวิชาการนิติศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วย สมาคมจึงยังมีภารกิจหน้าที่เป็นศูนย์เผยแพร่ความคิดและวิชาการใหม่ทางนิติศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้สมาคมมีภาระหน้าที่หลักอยู่ ๒ ประการ คือ

๑. เป็นสมาคมศิษย์เก่า ทำหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์
๒. เป็นสมาคมนิติศาสตร์ทางวิชาการแห่งประเทศไทย ซึ่งจะร่วมมือเชื่อมโยงกับคณะนิติศาสตร์อย่างใกล้ชิด ในการส่งเสริม ค้นคว้าทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานของการค้นคว้าทางวิชาการเหล่านั้น รวมทั้งติดต่อกับสมาคม ทางวิชาการระหว่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์ในแนวเดียวกัน

วัตถุประสงค์สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑. ส่งเสริมความเจริญให้แก่คณะนิติศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. ส่งเสริมความร่วมมือและเผยแพร่วิทยาการในทางนิติศาสตร์ ระหว่างสมาชิกกับสมาคมหรือสถาบันทางกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. ส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของมวลสมาชิก
๔. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างมวลสมาชิก
๕. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการกุศลสาธารณะ
๖. ส่งเสริมการบันเทิง การกีฬา และการพักผ่อนหย่อนใจของมวลสมาชิก
๗. อุดหนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๘. สนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบรรดาสมาคมซึ่งผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้น ในการธำรงไว้ ส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์ทั้ง ๘ ประการดังกล่าวข้างต้นไม่เกี่ยวกับการเมือง