ข่าวสารสมาคม

(ยกเลิก) เชิญเข้าร่วมฟรี วิพากษ์! พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

โพสวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยที่ ๒๒ มีนโยบายการทำงานที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันนักกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังมีแนวทางที่จะเป็นเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านกฎหมายแก่สังคม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะของประชาชน เพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญแก่ประชาชน รวมถึงเป็นพลังในการขับเคลื่อนการปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้นและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดในสังคม

การจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการด้านประธยชน์สาธารณะครั้งนี้  สมาคมนิติศาสตร์ มธ. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มธ. ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการในประเด็นนโยบายสาธารณะ ในหัวข้อ “วิพากษ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒” ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (L.T.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคาดมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ ๓๐๐ คน 

การกำหนดเลือกหัวข้อการสัมมนาในหัวข้อ "วิพากษ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒" เนื่องจากกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนเพราะเหตุที่ยังมีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น ประกอบกับเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งต่อประชาชนในทุกระดับตลอดจนถึงระดับประเทศ  


 

วิทยากรประกอบด้วย

๑. ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 

๒. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร 

๓. ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล 

 

และมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ เป็นผู้ดำเนินรายการ