คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
นาย สมัคร เชาวภานันท์
นายกสมาคม
นาย อนุสรณ์ ทองสำราญ
กรรมการ
นางสาว จันทนา มลิลา
กรรมการและประชาสัมพันธ์
นาย ชูชัย เดชอิทธิกุล
กรรมการและปฏิคม
นาง ชุติมา อรรถวรรัตน์
กรรมการและเหรัญญิก
นาย กมลชัย รัตนสกาวงศ์
กรรมการและฝ่ายต่างประเทศ
นาง กุสุมา เมฆเมฆา
กรรมการ
นาย มนัส แจ่มเวหา
กรรมการและฝ่ายรายได้
นางสาว นิภาพรรณ แสงจันทร์
กรรมการและนายทะเบียน
นาย วิเชียร แสงเจริญถาวร
กรรมการ
นาย ประสาท พงษ์สุวรรณ์
กรรมการ
นาย สมาน ทิพยไกรศร
กรรมการและฝ่ายกีฬา
นาง เสาวณีย์ ชื่นสำราญ
กรรมการและรองเลขาธิการ
นาย สัตยา อรุณธารี
กรรมการและวิชาการและสาราณียากร
นาย สัตยะพล สัจจเดชะ กรรมการและรองวิชาการและสาราณียากร
นาย สุพจน์ วาทิตต์พันธุ์ กรรมการและฝ่ายสันทนาการ
นาย สุรพล ปลื้มอารมย์
กรรมการ
นาย ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
กรรมการและรองเหรัญญิก
นาย โอฬาร อินทสุวรรณ
กรรมการและเลขาธิการ
เครือข่ายสมาคมนิติศาสตร์