จุลสาร

เล่มที่ 1

2 มีนาคม 2558

จำนวนหน้า 40

Download
จุลสารสมาคมนิติศาสตร์ มกราคม-มีนาคม 2558
3

ประวัตินายกสมาคม

นายสมัคร เชาวภานันท์ นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15

ร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... โดย มนัส แจ่มเวหา

18

ข้อดีหรือข้อเสีย หากมี พ.ร.บ. ...

ข้อดีหรือข้อเสีย หากมี พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข โดย แสวง บุญเฉลิมวิภาส

28

สังคมสุขภาวะตามเจตนารมณ์...

สังคมสุขภาวะตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ : กรณีศึกษามาตราการห้ามขาย ห้ามบริโภค เครื่องดื่มแอลกฮอล์ในสถานที่ราชการ โดย จันทิมา ธนาสว่างกุล

38

กิจกรรม...เก็บภาพ...

งานนิติสัมพันธ์ ๔๓ ปี ภาคบัญฑิต