จุลสาร

เล่มที่ 4

1 ตุลาคม 2557

จำนวนหน้า 36

Download
จุลสารสมาคมนิติศาสตร์ "สวัสดีปีใหม่"
5

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน ( Human Rights ) และสิทธิชุมชน ( Community Rights ) โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

10

รับจ้างอุ้ม

รับจ้างอุ้มบุญ เรื่องที่ปล่อยปละละเลยจนเป็นปัญหา จึงถามหาบทบัญญัติของกฎหมาย โดย แสวง บุญเฉลิมวิภาส

14

แนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่

แนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์

22

ข้อคิดเกี่ยวกับกรอบปฎิรูปการศึกษาและสื่อมวลชน

ข้อคิดเกี่ยวกับกรอบปฎิรูปการศึกษาและสื่อมวลชน โดย ผศ.ดร.กิติศักดิ์ ปรกติ

24

วีรกรรมศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน

วีรกรรมศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน: การตีความของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องความเป็นภาวะวิสัยของสิทธิขั้นพื้นฐานและภาระของฝ่ายนิติบัญญัติ โดย ดร.ต่อพงศ์ กิติยานุพงศ์

28

คำกลอน จรภารตะ

คำกลอน จรภารตะ : หนังสือดีสื่อธรรมผ่านบทกลอน โดย พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)