จุลสาร

เล่มที่ 4

1 ตุลาคม 2556

จำนวนหน้า 36

Download
จุลสารสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยที่๑๙ ฉบับที่๔
5

บทบาทของศาล

ในการตีความตามความมุ่งหมายของกฎหมาย โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ

9

มวลมหาประชาชน

พลังแห่งศีลธรรมและการตื่นรู้ของสังคมไทย โดย อัยกาจันทีมา ธนาสว่างกุล

20

ศีล สมาธิ ปัญญา

หนทางแห่งบุญ โดย แสวง บุญเฉลิมวิภาส

24

เอกสิทธิและความคุ้มกันของรัฐต่างประเทศในการบังคับคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ

กรณีศึกษาของคดี Walter Bau กับรัฐบาลไทย โดย ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุญย์

30

สรุปงานสัมมนาวิชาการ

"ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ฤา ชื่อธรรมศาสตร์ จะ...เปลี่ยนไป"