ข่าวสารสมาคม

งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

โพสวันที่ 29 กันยายน 2559

"งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559"

​​เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้อง 201 (ชั้น 2)
อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
ได้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2559  
โดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณ ฯ มีดังนี้

​​​1) รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร  ถิระวัฒน์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์  จัทรโอภากร 
3) รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์  เล็กสกุลไชย 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิรุณา  ติงศภัทิย์  
5) นางวิไลวรรณ  เอี่ยมทรัพย์  
6) นางเดือนเด่น  ชูวงศ์  
7) นางวันเพ็ญ  ตู้มณี  และ 
8) นายสุธน  เข็มเพ็ชร์  

​​เวลา 11.45 น. ศาสตราจารย์ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้กล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

จากนั้นในเวลา 12.00 น. จึงได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน (โต๊ะจีน) 

ในเวลาต่อมา 13.00 น. ผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวถึงประสบการณ์ และความประทับใจในช่วงระยะเวลาที่ได้ทำงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 

จากนั้นในเวลา 13.30 น. ท่านคณบดี ฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ​​​​​​ ​​

ในการนี้ทางสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนายโอฬาร อินทสุวรรณ นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ และนางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ ได้ร่วมมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

สุดท้ายเวลา 14.00 น. ท่านคณบดีได้กล่าวขอบคุณแก่ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและปิดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559"