ข่าวสารสมาคม

ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน ๑ อัตรา

โพสวันที่ 9 มีนาคม 2563

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน ๑ อัตรา

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ-

จัดทำระบบทะเบียนควบคุม จัดเก็บ ติดตาม และสืบค้นงานสารบัญ เอกสาร หนังสือเข้า-ออก

จัดทำระบบทะเบียนพัสดุ วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ดูแลระบบฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ และการรับสมัครสมาชิก

ดูแลทะเบียนใบอนุญาตต่างๆ ของสมาคม และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคลากร เช่น การรายงาน การจ่ายเงินสมทบ เงินทดแทน ฯลฯ ต่อสำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และการแจ้งรายได้ของลูกจ้างต่อกรมสรรพากร และอื่นๆ (หากมี)

อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคม รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาอื่นๆ ของสมาคม สรุปรายงานการประชุม และเป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมสัมมนาอื่นๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

ดูแลงานทางการเงินของสมาคมฯ เช่น จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน รายได้-รายจ่ายประจำเดือน ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายรายเดือน และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงรวบรวมรายละเอียดเอกสารทางการเงิน (รายเดือน) เพื่อนำส่งผู้จัดทำบัญชีหรือผู้ตรวจสอบของสมาคมฯ เพื่อออกงบรายเดือนและรายปี

จัดทำเอกสารการรายงานและการเสียภาษีหรือคืนภาษีต่อสรรพากร

_______________________________________

-คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร-

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ

จบการประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Ms-Word / Ms-Excell  / PowerPoint)

หากมีทักษะด้านการจัดการข้อมูลใน Social Media จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานได้เต็มเวลาในวันทำงานปกติ และสามารถทำงานนอกเวลางานและวันหยุดได้กรณีมีกิจกรรมของสมาคม

มีทักษะการจัดระบบข้อมูล การจัดทำโครงการ จับประเด็น สรุปความ จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร และทักษะด้านการบริการ

__________________________________________________

-ผู้สมัครที่พึงประสงค์-

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์

มีจิตใจในการบริการ มีทักษะในการปรับตัว สื่อสารร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความอดทน

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานพอสมควร

สามารถรับผิดชอบการทำงานคนเดียวได้ และทำงานเป็นทีมได้

สามารถทำงานบนความหลากหลายทางแนวคิดของคนอื่นๆ ได้

____________________________________________

-วิธีการและขั้นตอนการสมัคร-

   . หลักฐานการสมัคร

     • ประวัติการทำงาน พร้อมชื่อผู้รับรอง
     • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันรับสมัคร จำนวน ๑ รูป
     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
     • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

     • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) จำนวน ๑ ฉบับ

     • สำเนาปริญญาบัตรหรือวุฒิการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
     • สำเนาหลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
     • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
     • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน/การอบรม ใบรับรองการทำงาน ใบประกาศเกียรติคุณ (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ
     • สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) จำนวน ๑ ฉบับ

     . สมัครด้วยตนเอง : 

        สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)   (ด้านหลังคณะนิติศาสตร์)
        เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1๑๐๒๐๐
        ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ  

        โทรศัพท์ : ๐๘๑ ๖๓๖ ๔๐๔๒, ๐๒ ๖๒๓ ๖๔๐๔ , ๐๒ ๖๑๓ ๒๑๒๕

      สมัครทางอีเมล์ : tulawassociation20@gmail.com 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

1. ใบสมัคร (pdf) >  https://drive.google.com/file/d/18VKgrZb9t1_EDyPDHVqau-_KHtR3yUqo/view?usp=sharing

2. ใบสมัคร (MsWord) > https://drive.google.com/file/d/1Tr36Qp28BJ_jwsfwselhZRkq7spwatw1/view?usp=sharing

      . ระยะเวลารับสมัคร

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
วันสัมภาษณ์และประกาศผลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

      . การแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

สมาคมฯ จะโทรศัพท์แจ้งผลการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ และผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งที่รับสมัคร