ข่าวสารสมาคม

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับการมีพื้นที่ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

โพสวันที่ 18 มิถุนายน 2564

จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิแอ็พคอมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดำเนินรายการ (moderator)        
รศ.ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา
นักวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการความหลากหลาย​ ณ​ วิทยาลัยการจัดการ​มหาวิทยาลัยมหิดล​ ​และกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน​
 
วิทยากร (speaker)
คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ
ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 
ประเด็น: ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศของประเทศไทย ทั้งในส่วนของนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติ
 
ผศ.ดร. อารยา สุขสม                                                                                                                                           
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และกรรมการ
วลพ. ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์​
 
ประเด็น: ความเห็นทางวิชาการต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ การคุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศผ่านกลไกการร้องเรียนการถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศต่อวลพ. ความรับผิดชอบขององค์กรภาคธุรกิจในการขจัดการเลือกปฏิบัติ ผ่านตัวอย่างคำวินิจฉัยวลพ.ในส่วนการให้บริการและการจ้างงาน
 
คุณวินิตา กุลตังวัฒนา
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
ประเด็น: การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมในผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ตามแบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 ในรายงานประจำปีที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2565
 
คุณสุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์
ผู้จัดการโครงการด้านธุรกิจ สิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางเพศ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย
 
ประเด็น: มาตรฐานข้อปฏิบัติทางธุรกิจของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง
องค์การสหประชาชาติเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ
 
คุณทศพร กรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารองค์กร บมจ. แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 
ประเด็น: ตัวแทนภาคธุรกิจที่มีนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการทำงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยนำเสนอความเป็นมา วิสัยทัศน์ขององค์กรต่อเทศกาลเดือนไพร์ด การเข้าร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย และบริษัทพันธมิตร 15 องค์กร  การนำความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้งและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Financial support for LGBTQI+) และก้าวต่อไปของบริษัทแสนสิริในเรื่องความเท่าเทียม
 
คุณมิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา
ผู้อำนวยการมูลนิธิแอ็พคอม
 
ประเด็น: ภาพรวมของสถานการณ์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศในมุมมองของภาคประชาสังคม รวมถึงการเข้าถึงการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพ สถานการณ์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ไม่ได้รับการเหลียวแลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การทำงานเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ และจะชวนแลกเปลี่ยนแนวทางที่จะทำให้เกิดงานไพรด์ในปีต่อไป
 
คุณนาดา ไชยจิตต์
นักกิจกรรมสิทธิมนุษยชน
 
ประเด็น: การสร้างแนวทาง หลักการปฏิบัติ เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจและยอมรับนโยบายการปฏิบัติการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศในสถานที่ทำงาน รวมทั้งมุมมองต่าง ๆ ในการทำให้เกิดงานไพรด์ได้ในปีต่อไป

วันที่: 30 มิถุนายน 2564
สถานที่: Online
เวลา: 19:00 – 21:00
ลงทะเบียนผ่าน Zoom : bit.ly/2SvbWiL

กำหนดการ
19.00 น. –   เอกอัครราชทูตแคนาดา ซาราห์ เทยเลอร์ กล่าวเปิดงาน
19.06 น. –   คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวเปิดงาน
19.10 น. –   เริ่มงานเสวนาโดยผู้ดำเนินรายการเชิญวิทยากรนำเสนอประเด็นที่แต่ละท่านเตรียมมา(ท่านละไม่เกิน 10 นาที)
20.25 น. –   ช่วงถามตอบ
20.55 น. –   ผู้อำนวยการมูลนิธิแอ็พคอม คุณมิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา กล่าวปิดการเสวนา