ข่าวสารสมาคม

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีกำหนด วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

โพสวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ตามที่สมาคมนิติศาสตร์ มธ. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ตามที่แจ้งให้ทราบทั่วกันแล้วนั้น 

เนื่องจากคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นเป็นโอกาสที่จะจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่สังคมในประเด็นที่เป็นที่สนใจของประชาชนในโอกาสการประชุมใหญ่ครั้งนี้ด้วย จึงได้ขยายเวลาการประชุมและเพิ่มกิจกรรมการเสวนาในรูปแบบออนไลน์ ขึ้นด้วย โดยการจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จะจัดขึ้นระหว่าง ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔
ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. การเสวนาในหัวข้อ “การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างชาติ”

จึงเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ และร่วมการเสวนาของสมาคมฯ และเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการเสวนาด้วย 

ทั้งนี้ โปรดแจ้งตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบตอบรับ หรือทาง Google Form ที่แนบมานี้
https://forms.gle/u1kkMCpWiDAaYaWbA

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดในระบบการประชุม/เสวนาออนไลน์ ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ ซึ่งจะแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

Website : www.tulawassociation.com
Facebook : Nitisart Thammasart Samakom
เพจ : สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์