ข่าวสารสมาคม

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

โพสวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ตามที่สมาคมนิติศาสตร์ มธ. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท Saijo Denki เลขที่ ๒ ซอยงามวงศ์วาน ๒๓ เเยก ๒ ต.บางเขน
อ.เมือง จ.นนทบุรี ตามที่แจ้งให้ทราบทั่วกันแล้วนั้น

เนื่องจากคณะกรรมการสมาคมฯ เห็นเป็นโอกาสที่จะจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่สังคมในประเด็นที่เป็นที่สนใจของประชาชนในโอกาสการประชุมใหญ่ครั้งนี้ด้วย จึงได้ขยายเวลาการประชุมและเพิ่มกิจกรรมการเสวนาในรูปแบบออนไลน์ ขึ้นด้วย โดยการจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จะจัดขึ้นระหว่าง ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔
ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   การเสวนาในหัวข้อ “การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างชาติ”

จึงเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ และร่วมการเสวนาของสมาคมฯ และเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการเสวนาด้วย
 

ทั้งนี้ โปรดแจ้งตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบตอบรับที่แนบมานี้ หรือ ทาง https://forms.gle/BHq29PDWXJBj22zbA

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดในระบบการประชุม/เสวนาออนไลน์ ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings
ลิงก์เข้าร่วมกิจกรรม : https://zoom.us/j/92356409561?pwd=VlFDclpFS2x4ZlZ3OHNrOEhsWXhDUT09

Meeting ID: 923 5640 9561
Passcode: 838333

            เงื่อนไขการเข้าร่วม
            ๑. มีโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://zoom.us/download
            ๒. เปลี่ยนชื่อใน ZOOM Cloud Meetings เป็นชื่อ-นามสกุลจริง (ภาษาไทย)


ข้อมูลเพิ่มเติม :

    - หนังสือขยายเวลาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ และเชิญร่วมการเสวนาฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ : https://drive.google.com/file/d/1VlUt8ksV3bQ3NRjIDqEQGYW6xY1JkZ4D/view?usp=sharing

    - รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๓ : 
https://drive.google.com/file/d/1eaJofmOe_lNoZC4RnmMwoCiz3mfbMpRp/view?usp=sharing

    - รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ ๒๓ ปีที่ ๑ (ระหว่าง ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) :
https://drive.google.com/file/d/1aFmUnZG5uxxPFeVU2RW_sWFDP_E1plB8/view?usp=sharing