กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท Saijo Denki
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับการมีพื้นที่ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิแอ็พคอมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔
ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท Saijo Denki
สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีกำหนด วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ในวันเสาร์ที่ 16 ต.ค.2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับการมีพื้นที่ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิแอ็พคอมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จุลสารสมาคมเล่มล่าสุด

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดมาจาก ชาวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งยังรำลึกถึงมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ และเพื่อนฝูง

อ่าน | ดาวน์โหลด