คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี

ตำแหน่ง นายกสมาคม

ชื่อ นามสกุล       ตำแหน่ง      
ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต       อุปนายก
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ       อุปนายก
ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์       อุปนายก
นายมานิตย์ สุขอนันต์       อุปนายก
นายพรชัย ชลวาณิชกุล       อุปนายก
นายสัตยะพล สัจจเดชะ       อุปนายก
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล       อุปนายก
ศ.(พิเศษ)ภัทรศักดิ์ วรรณแสง       อุปนายก
นายเกรียงชัย ธันวานนท์       กรรมการ
นางกุสุมา เมฆเมฆา       กรรมการ
ศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร       กรรมการ
นางปัจฉิมา ธนสันติ       กรรมการ
นายปรีดี ดาวฉาย       กรรมการ
นายวิเชียร แสงเจริญถาวร       กรรมการ
นางนริศรา รวมศิริวัฒนกุล       กรรมการ
ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร       กรรมการ
นายสันติ ปิยะทัต       กรรมการ
นายประสาท พงษ์สุวรรณ์       สาราณียกร
นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์       นายทะเบียน
นายธรณิศวร์ ตันติกุลวิจิตร       เหรัญญิก
นายสุเทพ พรหมวาศ       เลขาธิการ